KDC ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

KDC ต้อนรับคณะนักศึกษาและอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

 

บริษัท กรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด ขอต้อนรับนักศึกษา และอาจารย์สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับการจัดเก็บ และบริหารเอกสารของภาคเอกชน เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2562