นโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทย่อย มีเจตนารมณ์ที่จะดำเนินธุรกิจ ให้เจริญเติบโตบนพื้นฐานของธรรมาภิบาลและการดูแลรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมทั้งคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มเป็นสำคัญได้แก่ พนักงาน ลูกค้า ผู้ถือหุ้น คู่ค้า สังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ เพื่อมุ่งหวังให้ภาคอุตสาหกรรมอยู่ร่วมกับชุมชนและสังคมได้อย่างเป็นสุข และพัฒนายกระดับความเจริญก้าวหน้าไปพร้อมๆ กัน เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์และแนวคิดดังกล่าวข้างต้น บริษัท จึงกำหนดนโยบายความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ดังต่อไปนี้

1

ดำเนินธุรกิจด้วยความสุจริต โปร่งใส เป็นธรรม และสามารถตรวจสอบได้ โดยมุ่งเน้นการเจริญเติบโตของกลุ่มบริษัทควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงาน ชุมชน และคุณภาพของสังคม และสิ่งแวดล้อมในทุกมิติ รวมทั้งดูแล ผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสีย ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่บริษัท กำหนด

2

ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการกำกับดูแลกิจการ ภายใต้กรอบการบริหารจัดการของการมีจริยธรรมที่ดี มีความโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้ โดยเฉพาะกระบวนการที่เกี่ยวข้องหรือสุ่มเสี่ยงต่อการทุจริตภายในบริษัท รวมถึงการคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบไม่ว่าทางตรงและทางอ้อม

3

ดำเนินธุรกิจโดยให้ความเคารพต่อสิทธิมนุษยชน โดยการไม่เอาเปรียบพนักงาน ลูกค้า คู่ค้า ตลอดจน บุคคลในสังคม และปฎิบัติต่อบุคคลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมและเหมาะสมอย่างเป็นธรรม

4

ดำเนินธุรกิจโดยให้พนักงานของบริษัทและบริษัทย่อยมีหน้าที่ปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับข้อปฏิบัติ ดังกล่าวข้างต้น นอกจากนี้ บริษัทยังให้ความสำคัญกับการอบรมและพัฒนาบุคลากร โดยสนับสนุนให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายงานและมีอนาคตในการทำงานอย่างยุติธรรม

5

ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อมาตรฐานของบริการ โดยนำเสนอการบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประโยชน์ต่อสุขอนามัย ความปลอดภัยต่อพนักงาน ผู้บริโภค สังคม และ สิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่องในราคาที่เหมาะสม เพื่อสภาพความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน ผู้บริโภคและสังคม

6

ดำเนินธุรกิจโดยสนับสนุนกิจกรรมการพัฒนาและรักษาสิ่งแวดล้อมและอนุรักษ์การใช้พลังงานน้ำ เชื้อเพลิง พลาสติก และกระดาษอย่างมีประสิทธิภาพ

7

ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญต่อการพัฒนาชุมชน หากปราศจากชุมชนที่แข็งแรง ธุรกิจก็ไม่สามารถดำเนินการได้ ดังนั้น การมีส่วนร่วมและมีความรับผิดชอบต่อชุมชน คือ สิ่งที่ต้องปฏิบัติเคียงคู่ไปกับการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน บริษัทและบริษัทย่อยสนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ที่สนับสนุนชุมชนและโครงการด้านการศึกษาสำหรับโรงเรียน สถาบันการศึกษาในชุมชน และมุ่งเน้นช่วยสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในชุมชน รวมถึงการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยจากภัยพิบัติทางธรรมชาติและสาธารณภัยอื่นๆ

8

ดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญในด้านนวัตกรรมต่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน รวมถึงมีนโยบายด้านการตลาด การลงทุนและการนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการที่รับผิดชอบต่อสังคม ตลอดจนการให้บริการพิเศษตามความต้องการของลูกค้าอย่างเหมาะสม

งานด้านความรับผิดชอบต่อสังคม บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร จำกัด