จัดทำกระโจมปลาเพื่อใช้เป็นที่อนุบาลลูกปลาขนาดเล็กให้มีแหล่งพักอาศัย


จัดทำกระโจมปลาเพื่อใช้เป็นที่อนุบาลลูกปลาขนาดเล็กให้มีแหล่งพักอาศัย