การบูรณาการจัดการข้อมูล และเทคโนโลยีที่ใช้สำหรับการบูรณาการ